طراحی و ساخت انواع کفش و صندل طبی مخصوص

کفش طبی DEI  با قابلیت استفاده همراه با انواع کفی طبی ارتوپدیک ,
جنس رویه و آستر چرم طبیعی با دوام  و راحت
امکان طراحی و ساخت با توجه به خصوصیات پزشکی بیماران دیابتیک و دارای کوتاهی
همراه با خدمات تشخیصی و فوت اسکن

قالب‌گیری کفی طبی توسط پزشک متخصص و یا تکنسین آزمایشگاه انجام می‌شود.    بهترین قالب‌گیری زمانی انجام می‌شود که پا در حالت استراحت و موقعیتی    خنثی باشد. در این حالت به کمک گچ قالب پای فرد گرفته می‌شود. اطلاعات    موجود در نسخه‌ای که توسط پزشک متخصص پا، به سازنده کفی بیانگر نوع    اصلاحاتی لازم است. سایر روش‌های اندازه گیری و قالب‌گیری کفی از قبیل    قالب‌گیری با فوم، استفاده از رد پا و یا اندازه‌گیری کامپیوتر با مشکلاتی    همراه است.

با ما تماس بگیرید . 

شیراز