ارتز جمجمه

ارتوزهای جمجمه با هدف حمایت، ممانعت از ایجاد عارضه و بهبود بیمارانی   نظیر عدم تقارن جمجمه نوزادان، بینی شکسته شده و پس از سوختگی‌های صورت   تجویز می‌شوند.

  • انواع بدشکلی های جمجمه
    • بدشکلی پالژیوسفالی
    • بدشکلی  براکیوسفالی
    • بدشکلی اسکفوسفالی
  • درمان ارتوزی بدشکلی جمجمه به وسیله کلاه اصلاحی فرم سر نوزاد

ارتوزهای جمجمه با هدف حمایت، ممانعت از ایجاد عارضه و بهبود بیمارانی  نظیر عدم تقارن جمجمه نوزادان، بینی شکسته شده و پس از سوختگی‌های صورت  تجویز می‌شوند.