پروتز گوش

جراحی برای برداشتن گوش به صورت جزئی یا نیمه‌تمام بدون دشواری خاصی انجام  می‌شود و معمولاً از ساختار غضروفی باقیمانده گوش برای نگهداری گوش مصنوعی  استفاده می‌شود. پروتز گوش قالب گرفته می‌شود تا در فرورفتگی مثلثی و پیاله  صدفک قرار بگیرد و در محل دقیق خود جای بگیرد. امکان دارد برای محکم نگه  داشتن پروتز از چسب مخصوص استفاده شود و در صورتی که بیمار برای استفاده از  عینک نیاز به تکیه‌گاه بیشتری داشته باشد، لبه پیوندی (فلنج) پروتز در گوش  مصنوعی استفاده می‌شود.