پروتز مایوالکتریک

پروتزهای مایوالکتریک یکی از طبیعی ترین انواع دست مصنوعی و از جمله  بهترین جایگزین ها برای دست یا بازوی از دست رفته محسوب می شود. کنترل این  نوع پروتزها از طریق اعصاب و تکانه های الکتریکی از اندام باقی مانده صورت  می گیرد.

در واقع این نوع پروتزها توسط سیگنال های الکتریکی مغز  انسان کنترل می شوند. این نوع دست مصنوعی شامل ۵ موتور می شود که در  انگشتان دست قرار گرفته و زمینه حرکات مستقل انگشتان دست را فراهم می کنند.