پروتز مایوالکتریک پا

پروتزهای مایوالکتریک یکی از طبیعی ترین انواع پا مصنوعی و از جمله  بهترین جایگزین ها برای  از دست رفته محسوب می شود. کنترل این  نوع پروتزها از طریق اعصاب و تکانه های الکتریکی از اندام باقی مانده صورت  می گیرد.

در واقع این نوع پروتزها توسط سیگنال های الکتریکی مغز  انسان کنترل می شوند.