اسکن 3 بعدی ستون فقرات

ستون فقرات صاف نمی باشد بلکه ۴ انحنا  دارد که در ناحیه گردنی به سمت عقب، در ناحیه سینه ای به سمت جلو، در ناحیه  کمری به سمت عقب و در ناحیه ساکرال به جلو تعقر دارد. این انحناها توانائی  ستون فقرات برای ایفای نقش در موارد زیر را بیشتر می کند:

-توانائی ایستادن
-جذب شوک و ضربات
-حرکات در دامنه های متفاوت
-قدرت بیشتر

میزان انحنای ستون فقرات در یک ناحیه، بر سایر قسمت ها اثر می گذارد و سبب تغییر آن ها می شود.

برای آشنایی با نحوه ی اسکن و درمان , با ما تماس بگیرید .