پروتز انگشت

قطع انگشت نه تنها سبب کاهش عملکرد دست می شود بلکه ظاهر نامتعارف دست  در این شرایط نیز سبب کاهش عزت نفس و گاهی انزوای فرد می شود. پروتزهای  انگشت سیلیکونی متناسب با رنگ پوست و ناخن فرد ساخته می شوند و وجود منافذ  روی این پروتزها به آنها ظاهری طبیعی تر می دهد.

در واقع این نوع  انگشتان مصنوعی غیرفعال هستند و به خودی خود قابلیت حرکت ندارند؛ اما ظاهری  طبیعی به انگشت داده و پایه پایداری برای همکاری با شست محسوب می شوند.