پروتز دست

نکات تمیز کردن پروتز

/prosthesis

نکات تمیز کردن پروتز۱. قسمت های چرمی را همیشه خشک و تمیز نگه دارید و در صورت امکان برای تمیز کردن از صابون استفاده کنید.۲. برای راهنمایی بیشتر در مورد مراقبت از قطعات مکانیکی پروتز خود، با پزشک متخصص مربوطه مشورت کنید.۳. صدای غیر عادی یا هر گونه مشکل دیگر را به متخصص پروتز گزارش دهید.۴. قطعات مکانیکی یا اجزای مهم را خودتان تنظیم نکنید.۵. از تنظیم قرار ملاقات های منظم، برای بررسی های معمول استفاده کنید.