مچ درد

انواع مفاصل پا و مشکلات ارتوپدی و درمان آنها

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%BE%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7

مجموعه پا (Foot complex) از 26 استخوان تشکیل شده است که می توان به سه قسمت تقسیم کرد:*قسمت عقبی پا (Rearfoot or Hindfoot)*قسمت میانی پا (Midfoot)*قسمت جلویی پا (Forefoot)