مفصل زانو

علل درد زانو (Knee Pain) و رفع آن بدون جراحی

/%D8%B9%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88-%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2

زانو یکی  از مهمترین مفاصل بدن است که سه استخوان ران(فمور),درشت نی(تیبیا) و  استخوان کوچک کشکک(پاتلا) در ساختمان آن شرکت دارند. زانو خود شامل دو بخش  مفصلی است که عبارتنداز:  ۱-مفصل تیبیوفمورال(مفصل درشت نئی-رانی یا مفصل زانو) ۲-مفصل پاتلوفمورال(مفصل کشککی-رانی)