رباط فوقانی کمر

رباطهای کمربند شانه ای | رباط (لیگامان)

/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%84%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و  باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از دررفتگی مفصل  جلوگیری می کنند. بسیاری از رباط ها در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل  سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. رباط های کمپلکس شانه (کمربند شانه ای) شامل رباط های زیر هستند.