ارتوپد فنی نیوآوران

کاربردهای فیزیوتراپی و ارتوپدفنی در درمان ستون فقرات کمر و زانو

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%BE%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AF%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%88

فیزیوتراپی (Physiotherapy) بخشی  از حوزه سلامت است در ارتباط با  اختلالات حرکتی و درد از طریق ارزیابی،  تشخیص، درمان و پیشگیری توسط  فیزیوتراپیست که هدف اصلی آن افزایش عملکرد،  استقلال و بهبود کیفیت زندگی  افراد است فیزیوتراپیست از طریق عوامل فیزیکی و مکانیکی،  کاربرد تکنیک های خاص و تمرینات طبی با  آگاهی از آناتومی عضلات و مفاصل،  فیزیولوژی اعصاب (نوروفیزیولوژی)،  نوروساینس (علوم اعصاب)، حرکت شناسی و  الکتروتراپی به درمان بیماری ها و  اختلالات عصبی-عضلانی-اسکلتی  (نوروماسکولواسکلتال) می پردازد.