ارتوپدی فنی

تعریف حرکت شناسی (کینزیولوژی) و اصلاح درمانی

/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

حرکت شناسی یا کینزیولوژی عبارت است از علم شناخت و بررسی حرکات و همچنین علل آن در موجودات زنده  (به ویژه انسان). ازنظر تاریخچه، این علم را به یونان باستان نسبت می‌دهند.  ارسطو به عنوان پدر علم کینزیولوژی شناخته می‌شود. ازجمله کاربردهای این  علم در فیزیوتراپی، علوم ورزشی، کاردرمانی،مهندسی پزشکی و ارتوپدی فنی است.