حرکت شناسی یا کینزیولوژی عبارت است از علم شناخت و بررسی حرکات و همچنین  علل آن در موجودات زنده  (به ویژه انسان). ازنظر تاریخچه، این علم را به  یونان باستان نسبت می‌دهند.  ارسطو به عنوان پدر علم کینزیولوژی شناخته  می‌شود. ازجمله کاربردهای این  علم در فیزیوتراپی، علوم ورزشی،  کاردرمانی،مهندسی پزشکی و ارتوپدی فنی است.


برای دریافت مشاوره و ویزیت با کلینیک نوآوران , با ما تماس حاصل فرمایید.


کینزیولوژی شامل علوم زیر است:
■کالبدشناسی (آناتومی)
■فیزیولوژی
■مفصل شناسی [۱] (آرترولوژی). مفصل شناسی یعنی مطالعه علمی مفاصل، بیماری‌های مفصلی و درمان آنها.
■بیومکانیک. این علم یعنی کاربرد مفاهیم علم مکانیک برای بررسی حرکات موجودات زنده (به خصوص انسان).
■نورولوژی
■انسان شناسی [۲] (آنتروپولوژی). انسان شناسی، دانش مربوط به نژاد انسانی است.


پانویس
1.↑ Arthrology
2.↑ Anthropology

 

صفحات آناتومیکی (Anatomical planes)

وضعیت آناتومیکی (Anatomical position)

محورهای آناتومیکی (Anatomical axes)

 

انواع حرکات در مفاصل (Types of movements at joints) 

 

مفصل چیست

مفصل ثابت (Fixed joint)

مفاصل غضروفی (Cartilaginous joints)

مفاصل سینویال ( Synovial joints)

کپسول مفصلی (Articular capsule)

سمفیزیس پوبیس (Pubic symphysis)

 

سمفیزیس (Symphysis)

دستگاه اسکلتی (Skeletal system)

انواع عضله (Muscle Types)

 

فاشیا در عضلات اسکلتی و اعصاب محیطی

 

اپی میزیوم،پری میزیوم،اندومیزیوم (epimysium perimysium endomysium)

 

غلاف سینوویال (Synovial sheath)

 

فاشیا در سیستم عصبی محیطی (PNS)


فاشیا در عضلات اسکلتی 

 

ترمینولوژی فاشیا و عملکرد آن 

فاشیا در عضلات اسکلتی و اعصاب محیطی

 

رباط ها (لیگامانها)

 

کمربند شانه ای (Shoulder girdle)

 

مفصل اسکاپولوتوراسیک (Scapulothoracic joint)

 

حرکات اسکاپولا (Scapular movements)

 

مفصل شانه (Glenohumeral joint)

 

مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular joint)

 

مفصل استرنوکلاویکولار (Sternoclavicular joint)

 

رباطهای کمربند شانه ای ( Ligaments of the Shoulder Girdle)

 

عضلات شانه

 

ماهیچه سه سر بازویی (Triceps brachii muscle)

 

ماهیچه دوسر بازویی(Biceps brachii muscle)

 

مفاصل رادیواولنار (Radioulnar joints)

 

مجموعه آرنج (Elbow complex)

 

رباط های آرنج (Elbow ligaments) 

 

عضلات مفصل آرنج (Elbow joint muscles) 

 

مجموعه مچ دست (Wrist complex) 

 

رباطهای مچ دست (Wrist ligaments)

 

عضلات مچ دست (Wrist muscles)

 

عضلات دست (Hand muscles) 

 

مفاصل انگشت دست (Finger joints)

 

کمربند لگنی (Pelvic girdle)

 

مفصل هیپ (Hip joint)

 

عضلات مفصل ران

 کنترل کمری-لگنی

رباط های ایلیوفمورال، پوبوفمورال، ایسکیوفمورال و رباط گرد

  

زانو

 

رباطهای زانو (Knee ligaments)

 

رباط صلیبی قدامی(Anterior cruciate ligament)

 

رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament)

 

رباط های طرفی داخلی و خارجی (MCL & LCL)

 

رباط صلیبی خلفی (Posterior cruciate ligament)

 

عضلات مفصل زانو (Knee joint muscles)

 

همسترینگ(Hamstring)

 

عضلات چهارسر رانی(Quadriceps femoris muscles)

 

مفاصل تیبیوفیبولار (Tibiofibular joints)

  

مچ پا (Ankle)

 

حرکات مچ پا و پا (Ankle and Foot movements)

 

رباط های مچ پا (Ankle ligaments)

 

رباط های مفصل ساب تالار

 

عضلات مچ پا (Ankle muscles)

 

پا (Foot)

 

عضلات پا (Foot muscles) 

 

مفاصل انگشت پا (Toe joints)

 

مفصل ساکروایلیاک (Sacroiliac joint)

 

رباط های ساکروتوبروس،ساکرواسپینوس و ایلیولومبار

 

رباط های ساکروایلیاک خلفی، قدامی و بین استخوانی

 

لگن (Pelvis)

 

مفاصل فاست (Facet joints) یا آپوفیزیال

 

ساختمان مهره در ستون مهره ها

 

دیسک بین مهره ای (Intervertebral disc)

 

رباط های طولی خلفی و قدامی (Posterior & Anterior longitudinal ligaments)

 

رباط های فوق خاری و بین خاری (Supraspinous & Interspinous ligaments)

 

رباط زرد، رباط نوکه و بین عرضی

 

عضلات پشت (Back muscles)