مجموعه پا (Foot complex) از 26 استخوان تشکیل شده است که می توان به سه قسمت تقسیم کرد:

*قسمت عقبی پا (Rearfoot or Hindfoot)

*قسمت میانی پا (Midfoot)

*قسمت جلویی پا (Forefoot)

 

استخوان های پا در تصویر زیر:

 

 

قسمت عقبی پا

قسمت عقبی پا شامل استخوان های زیر است:

*استخوان قاپ (تالوس)

*استخوان پاشنه (کالکانئوس)

مفصل بین استخوان های تالوس و کالکانئوس، ساب تالار نامیده می شود. این مفصل در حرکات اینورژن (حرکت کف پا به داخل) و اورژن (حرکت کف پا به خارج) نقش دارد.

قسمت میانی پا

قسمت میانی پا از استخوان های زیر تشکیل می گردد:

*استخوان ناوی (ناویکولار)

*استخوان مکعبی (کوبویید)

*سه استخوان میخی شکل (کانئیفورم) 

مفاصل ناحیه قسمت میانی پا عبارتنداز:

*مفصل تالوناویکولار (مفصل قاپی-ناوی)

*مفصل کالکانئوکوبویید (مفصل پاشنه ای-مکعبی)

*مفصل کونئوناویکولار (مفصل میخی-ناوی)

*مفصل اینترکانئیفورم (مفصل بین میخی)

*مفصل کونئوکوبویید (مفصل میخی-مکعبی)

*مفصل کوبوییدوناویکولار (مفصل مکعبی-ناوی)

قسمت جلویی پا

قسمت جلویی پا شامل استخوان های زیر است:

*پنج استخوان کف پایی (پنج استخوان متاتارسال)

*استخوان های انگشتان که در مجموع شامل چهارده استخوان است (انگشت شست دارای دو استخوان و بقیه انگشتان هر یک از سه استخوان تشکیل می گردند). 

مفاصل ناحیه جلویی پا عبارتنداز:

*مفصل کونئومتاتارسال (مفصل میخی-کف پایی)

*مفصل کوبوییدومتاتارسال (مفصل مکعبی-کف پایی)

*مفاصل متاتارسوفالانژیال (مفاصل کف پایی-انگشتی)

*مفاصل اینترفالانژیال 


منبع